NIERUCHOMOŚCI: WSZYSTKO O UMOWIE PRZEDWSTĘPNEJ
  • Porady
  • NIERUCHOMOŚCI: WSZYSTKO O UMOWIE PRZEDWSTĘPNEJ
Znalazłeś w końcu tę wymarzoną nieruchomość i jesteś zdecydowany na kupno? A jeśli okazuje się, że możesz ją kupić dopiero za pół roku? W jaki sposób zagwarantować sobie przeprowadzenie transakcji kupna w przyszłości? W poniższym artykule dowiesz się czym jest umowa przedwstępna, jak może Ci pomóc w takiej sytuacji, kiedy należy ją podpisać i z jakich elementów powinna się składać.

Umowa przedwstępna zobowiązuje jedną lub obie strony do zawarcia umowy przyrzeczonej. Powinna określać termin jej zawarcia oraz wszystkie istotne postanowienia, jak określenie podmiotów i przedmiotów umowy oraz cenę. Jeśli termin nie zostanie zawarty w takiej umowie to obowiązuje wskazany przez stronę uprawioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy obu stronom przysługuje takie uprawnienie, a każda z nich określiła inny czas, wtedy pierwszeństwo w wyborze terminu przysługuje stronie, która wcześniej złożyła oświadczenie. Niemożliwym jest domaganie się zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli w okresie roku od dnia zawiązania umowy przedwstępnej nie wyznaczono terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeśli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej pomimo upływu określonego terminu - strona, która została poszkodowana może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie tejże umowy. Rozmiar szkody ustala się porównując stan majątkowy, który istniałby gdyby poszkodowany nie podjął działań, prowadzących do zawarcia umowy przyrzeczonej ze stanem, który powstał ponieważ oczekiwał on zawarcia tejże umowy. Już w umowie przedwstępnej strony mogą ustalić zakres odszkodowania, który jest należny w takiej sytuacji. Może to być na przykład zwrot zadatku lub zapłata kary umownej przez dłużnika. Od wierzyciela zależy czy będzie żądał zawarcia umowy i wejdzie na drogę sądową czy zgodzi się na wypłatę odszkodowania.

Okres przedawnienia roszczeń, wynikających z zawarcia umowy przedwstępnej, rozpoczyna się wraz z upływem 1 roku od dnia wyznaczonego na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jeśli wierzyciel wybrał sądową drogę do rozwiązania sporu, a sąd oddali jego żądanie zawiązania umowy przyrzeczonej to wszystkie roszczenia (o zwrot zadatku czy wypłatę kary umownej) przedawniają się z upływem 1 roku od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.

rejent.rzeszow.pl - Notariusz Rzeszów